Зошто е големо значењето на Договор за вработување ?

Правата од работен однос во македонскиот правен систем се утврдени со Законот за работни односи, како основен и генерален закон во оваа област. Цел на законот е уредување на процесите во рабониот однос, како и обезбедување на усогласено одвивање на тој процес, при што се почитува правото на работниците на слобода на трудот, достоинство и Read more about Зошто е големо значењето на Договор за вработување ?[…]