ЈУРИДИКА - ВАШ ПАРТНЕР ВО ПРАВОТО!
ЈУРИДИКА - ВАШ ПАРТНЕР ВО ПРАВОТО!
Додадена вредност во Вашиот бизнис.
ТИМ КОЈ РАБОТИ ЗА ВАШИОТ УСПЕХ!
ТИМ КОЈ РАБОТИ ЗА ВАШИОТ УСПЕХ!
Додадена вредност во Вашиот бизнис.

ОБУКИ

ТРЕНИНГ ПРОГРАМИ ДИЗАЈНИРАНИ СПОРЕД ВАШИТЕ ПОТРЕБИ ЗА КОМПАНИСКИ РАЗВОЈ И РЕШАВАЊЕ НА ПРАВНО-ЕКОНОМСКИ ПРЕДИЗВИЦИ ВО РАБОТЕЊЕТО!
Тренинг – обуки кои обезбедуваат засилување на перформансот на Вашата организација и Вашиот тим на вработени преку усвојување и примена на практични алатки за усвојување на вештини и практики на успех.
Повеќе
Напредни модули за обучување во примената на актуелното законодавство во областа на работните односи, безбедност и заштита при работа, трговското право и регулацијата на секој аспект од работењето на компаниите, колективно договарање облигационото право и склучување на договори, стечај и ликвидација, сопственост.
Повеќе
Тренинг – обуки насочени кои утврдување на вештини и разработка на алатки за систематско утврдување, оценување, управување и контрола на ризичните настани и состојби кои може да имаат негативни ефекти во постигнувањето на целите на организацијата.
Повеќе
Курсеви и обуки кои на компаниите им овозможуваат практичен пристап на најширокиот пазар на делување, преку знаење за дигиталниот маркетинг, facebook бизнис - платформата, е - трговија, SEO (search, engine optimisation)
Повеќе

ПОБАРАЈТЕ ПОНУДА ЗА ОБУКА СПОРЕД ВАШИТЕ ПОТРЕБИ

КОИ СМЕ НИЕ?

ЈУРИДИКА e Асоцијација за правно-економски истражувања и едукација со седиште во Скопје, која активно работи повеќе од 10 години во областите на промоција и практична примена на добрите деловни практики, развивање на стимулативна - бизнис ориентирана правна регулатива, вонсусдко решавање на споровите, со акцент на мирно решавање на спорови и медијација. Нашиот тим поседува големо искуство во организација на обуки за развој на професионалните капацитети на менаџерите и вработените, како и стручност во спроведувањето истражувања и правна анализа на влијанието на законската регулатива врз развојот на компаниите. Активностите на Јуридика се фокусирани на анализи, истражувања, обуки и едукација за работодавачи и работници, синдикални организации, како и директно учество во креирањето на законската рамка во Република Македонија. Уредувањето и унапредувањето на правниот ситем воопшто, а особено судскиот систем, економските реформи и создавањето одржливо деловно опкружување, реформа на социјалното и трудовото право, колективното преговарање и договарање, како и развојот на трипартитниот систем како култура на решавање на општествените проблеми и предизвици, значително ќе придонесе за приближување на земјата кон европските стандарди во областите на трудовото, деловното, и социјалното право во кои особено делуваме како асоцијација за правно-економски истражувања и едукација. Повикани да работиме за општото добро чувствуваме одговорност да помогнеме во унапредување на бизнис климата во земјата, изградба и јакнење на довербата кон институциите, развој на социјалниот дијалог, нова деловна свест и обезбедување на достоинствен живот на секој граѓанин во Македонија.

НОВОСТИ

Системот на Безбедност и здравје при работа во колективните договори

Автор: Проф. д-р Лазар Јовевски Безбедноста и здравјето при работа претставува подрачје која во себе опфаќа повеќе дисциплини и гранки. […]

АКТУЕЛНАТА СОСТОЈБА СО ДЕТАШИРАНИТЕ РАБОТНИЦИ ВО ЕУ – Законодавство и судската пракса на Европскиот суд за правда –

Автор: Проф. д-р Лазар Јовевски Влијанието на принципот на слободно движење во рамки на Заедницата врз развојот на трудовото законодавство […]

ЈУРИДИКА ПЛАНЕРИ

Ковид -19 ги пресели повеќето работни места од канцеларија во домот на работниците. Да, на почетокот на пандемијата оваа можност […]

НАШИ ПАРТНЕРИ

КОНТАКТ

ЈУРИДИКА e Асоцијација за правно-економски истражувања и едукација

Скопје, Македонија
Е-пошта: contact@juridica.mk

Испратете ни порака.