• Во рамките на проектот „Колективните договори – клуч за успешeн систем за безбедност и здравје при работа“, грант од Макекдонското здружение за заштита при работа, а поддржан од Европска Унија, Асоцијацијата за правно – економски истражувања и едукација „Јуридика“, објавува:
  О Г Л А С
  за ангажирање на експерт и истражувач
  Во рамките на компонентата за правна експертиза, Асоцијацијата за правно – економски
  истражувања и едукација „Јуридика“, има потреба од ангажирање на:
  1. Експерт за изработка на правна анализа за колективни договори на ниво на работодавач, и изработка на предлог измени на Законот за работните односи и Законот за безбедност и здравје при работа; и
  2. Истражувач за работа на терен, кај работодавачи, и работа со податоци.
  Во рамките на ангажманот, експертот е потребно да:
  – Присуствува на состаноци во кои се сумираат истражените податоци;
  – Да ја изработи правната анализата на колективните договори;
  – Комуницира со проектниот и истражувачкиот тим на Асоцијација за правно – економски
  истражувања и едукација „Јуридика“;
  – Ги презентира предлог мерките и анализата на завршната конференција, и пред државни органи.
  Заинтересираните кандидати потребно е да имаат:
  – Завршено високо образование од областа на правото или економијата со стекнати на
  најмалку 240 кредити според ЕКТС системот;
  – Најмалку 5 години релевантно искуство од областа на работните односи;
  – Сеопфатно познавање на македонскиот правен систем;
  – Докажана способност за работа и комуникација со луѓе од различни професионални,
  социјални и културни средини;
  – Искуство во подготовка на претходно спроведени методологии за истражувања/анализи;
  – Искуство во подготовка на анализи, и предлог измени на Закони.
  Во рамките на ангажманот, истражувачот е потребно да:
  – Присуствува на состаноци за презентирање на истражените податоци;
  – Предлага методологии за работа;
  – Истражува колективни договори и колективни преговори на ниво на работодавач;
  – Работи на терен;
  – Комуницира со проектниот тим и експертот кој работат на проектот;
  – Ја презентира својата работа, и истражените податоци.
  Заинтересираните кандидати потребно е да имаат:
  – Завршено високо образование со стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС системот;
  – Високи познавања од македонскиот правен систем, како и претходно искуство во
  истражувачката работа;
  – Докажана способност за работа и комуникација со луѓе од различни професионални,
  социјални и културни средини.
  Заинтересираните кандидати потребно е да достават CV и мотивационо писмо, по електронски пат, најдоцна до четврток – 21.03.2019 година до 16:00 часот, на e-mail адресата: contact@juridica.mk.
  За повеќе информации за проектот, активностите кои ќе бидат извршувани во рамките на истиот, како и работата на Асоцијацијата за правно – економски истражувања и едукација „Јуридика“, посетете ја нашата facebook страна: https://www.facebook.com/juridicamk/, или јавете се на телeфон: 078/758-405.
  Ве очекуваме!
  Ваша Јуридика!